FAQs Complain Problems

News and Notices

सामाजिक परीक्षणको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

धरान उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले आ.व.

कर संकलन कार्य स्थगन गरिएको सूचना

यस कार्यालयले संकलन गर्ने मालपोत(भुमीकर) र सम्पती कर (एकिकृत सम्पती कर) संकलन गर्ने कार्य अभिलेख र सफ्टवेर अध्याबधिक गर्नु पर्ने भएको हुँदा मिति २०७५/४/१ गते देखि २०७५/४/१५ गते सम्म कर संकलन कार्य स्थगन गरिएको ब्यहोरा यसै सूचना मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ  ।

Pages