FAQs Complain Problems

सामाजिक परीक्षणको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना

धरान उपमहानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले आ.व. २०७४/२०७५मा सम्पन्न गरेका योजना , कार्यक्रमहरु साथै आय व्यय लगायत कार्यहरुको सामाजिक परीक्षण गर्नु पर्ने भएकोले सो कार्य गर्न ईच्छुक विज्ञ व्यक्ति तथा संघ संस्थाले यो सूचना प्रकाशन भएको मिति देखि १५ दिन भित्रमा प्रस्तावना पेस गर्न आहवान गरिन्छ। थप विवरण आवश्यक भएमा सामाजिक विकास महाशाखामा सम्पर्क राख्‍न हुन जानकारी गराइन्छ।

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.