समाचार

YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD
सूचना दस्तावेजको प्रकार आर्थिक वर्ष नपा/वडा कार्यालय प्रकाशन मिति
तालिमको नर्मस 2074 बोर्ड निर्णय नगर कार्यपालिकाका निर्णयहरू २०७४।७५ 01/28/2018 - 16:31
लैङ्गिक प्रतिवेदन लैङ्गिक प्रतिवेदन 07/05/2017 - 09:36
खोज तथा अनुसन्धान खोज तथा अनुसन्धान २०७३।७४ 06/01/2017 - 17:01
आ व २०७३/०७४ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३।७४ 10/02/2016 - 13:58
सार्वजनिक सुनुवाई २०७३/०७४ सार्वजनिक सुनुवाई २०७३।७४ 10/02/2016 - 13:56
मासिक खर्चको प्रतिवेदन २०७३/७४ मासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३।७४ 09/25/2016 - 12:58
२०७२।७३को आयव्यय सार्वजनिक तथा समीक्षा गोष्ठि प्रतिवेदन वार्षिक प्रगति प्रदिवेदन २०७३।७४ 08/15/2016 - 11:14
वोर्ड निर्णय २०७३/०७४ बोर्ड निर्णय २०७३।७४ 07/22/2016 - 11:53
क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र २०७२ नागरिक वडापत्र २०७२।७३ 06/01/2016 - 16:28
२०५५/०१/१५ देखि २०६७/०३/१४ बोर्ड निर्णय २०५५ देखि २०६७ सम्म 05/13/2016 - 12:11
संघसंस्थाको नामावली 05/08/2016 - 12:30
आ व २०७२/७३ चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२।७३ 03/27/2016 - 11:47
कर तथा शुल्कहरु कर तथा शुल्कहरु 03/16/2016 - 11:57
वोर्ड निर्णय २०७०/७१ बोर्ड निर्णय २०७०।७१ 03/04/2016 - 11:30
आ.व. २०७१।७२को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षण प्रतिवेदन २०७२।७३ 02/21/2016 - 14:08

Pages