समाचार

IT Officer सूचना प्रविधि अधिकृतको आवस्यकता सम्बन्धी सूचना

धरान उपमहानगरपालिकाको लागि सूचना प्रविधि अधिकृत १ एक जना करार सेवामा लिई खटाउनका लागि आवस्यक भएको सूचना

धरान उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धरान १२, चतरा लाईन, सुनसरी

आवस्यकता सम्बन्धी सूचना

धरान ब्लग