समाचार

YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD
सूचना दस्तावेजको प्रकार आर्थिक वर्ष नपा/वडा कार्यालय प्रकाशन मिति
भवन ईजाजत तथा नक्सा पास कार्यविधि ऐन, कानुन तथा निर्देशिका 01/01/2016 - 11:06
क्षमता विकास योजना ऐन, कानुन तथा निर्देशिका 01/01/2016 - 11:04
कर्मचारी प्रशाशन नियमावली ऐन, कानुन तथा निर्देशिका 01/01/2016 - 11:02
शहरी सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र संचालन निर्देशिका ऐन, कानुन तथा निर्देशिका 01/01/2016 - 10:53
पशु वधशाला निर्देशिका ऐन, कानुन तथा निर्देशिका 01/01/2016 - 10:50
वोर्ड निर्णय २०७१/७२ बोर्ड निर्णय २०७१।७२ 12/31/2015 - 12:37
आ.व. २०६६/६७ को नगर परिषद् निर्णय 12/31/2015 - 12:09
आ.व. २०६५/६६ को नगर परिषद् निर्णय (११औ) 12/31/2015 - 11:58
आ.व. २०६५/६६ को नगर परिषद् निर्णय 12/31/2015 - 11:51
मासिक प्रतिवेदन २०७१/७२ मासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१।७२ 12/31/2015 - 11:46
2071/11 मासिक प्रगति प्रतिवेदन 12/31/2015 - 11:21
व्यक्तिगत घटना दर्ता निवेदन फाराम घटना दर्ता फारम 09/15/2015 - 16:33
धरान उ.मा.न.पा सम्बन्धी सूचना माग फाराम ढाँचा निवेदनको ढाँचा 09/15/2015 - 16:06
बोर्ड माइनुट २०७२/७३ बोर्ड निर्णय २०७२।७३ 09/13/2015 - 16:31

Pages