समाचार

YYYY-MM-DD
YYYY-MM-DD
सूचना दस्तावेजको प्रकार आर्थिक वर्ष नपा/वडा कार्यालय प्रकाशन मिति
मासिक आमदानीको प्रतिवेदन २०७२/७३ मासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२।७३ 01/26/2016 - 14:46
(IEE) of Rehabilitation, Extension and Development of Water Supply Work २०७२।७३ 01/25/2016 - 13:48
वोर्ड निर्णय २०१७ देखि २०४७ सम्म बोर्ड निर्णय २०१७ देखि २०४७ सम्म 01/20/2016 - 14:23
ब्रोसर प्रकाशन 01/05/2016 - 14:46
सार्वजनिक सुनुवाई २०७२/०७३ सार्वजनिक सुनुवाई २०७२।७३ 01/01/2016 - 12:49
मासिक खर्चको प्रतिवेदन २०७२/७३ मासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२।७३ 01/01/2016 - 12:05
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता 01/01/2016 - 11:58
बसाई सराई दर्ता 01/01/2016 - 11:57
मृत्यु दर्ता २०७२।७३ 01/01/2016 - 11:54
विबाह दर्ता 01/01/2016 - 11:52
जन्म दर्ता 01/01/2016 - 11:50
नागरिक वडा पत्र २०६६ ( परिमार्जन २०६८) नागरिक वडापत्र 01/01/2016 - 11:48
हरित आवास परियोजना कार्यान्वयन कार्य योजना ऐन, कानुन तथा निर्देशिका 01/01/2016 - 11:43
भवन तथा योजना मापदण्ड परिमार्जन ऐन, कानुन तथा निर्देशिका 01/01/2016 - 11:39
सेवा प्रवाह तथा नियमन ब्यबस्था सम्वन्धि कार्यविधि ऐन, कानुन तथा निर्देशिका 01/01/2016 - 11:09

Pages