उद्देश्य

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) बाट नगरपालिकाहरूलाई प्रदान गरिने थप अनुदानको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेको छ :

(क) समावेशी विकासको अवधारणा मुताबिक महिला, बालबालिका, आर्थिक सामाजिक रुपले पिछडिएका वर्ग (उपेक्षित, उत्पीडित, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, सीमान्तकृत तथा लक्षित वर्ग, पिछडावर्ग, जेष्ठ नागरिक, अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र क्षेत्र) लाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गरी नगरपालिकाको समग्र विकासमा सहयोग पुर्‍याउने,
(ख) कार्य सम्पादनमा आधारित अनुदान पद्धतिलाई दिगो रूपमा संस्थागत गर्ने ,
(ग) स्थानीय स्तरमा लक्षित तथा भौतिक पूर्वाधारका विकासमा लगानी गरी गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने ।

 

LGCDP अनुदानबाट सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्तावित योजना/कार्यक्रमहरू :

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) बाट उपलब्ध हुनै थप पूँजीगत अनुदान रकम (संचालन खर्च वाहेक) नगर परिषदले निर्णय गरेका देहायका कार्यक्रम/योजनाहरूमा खर्च गर्नु पर्नेछ । नगरपालिकाहरूले आफूलाई प्राप्त बजेट सिलिङ भित्र रही चालू आ.व.मा संचालन गरिने आयोजना/कार्यक्रमहरुको विस्तृत विवरण सहितको PFM भरी जानकारीका लागि LGCDP-PCU मा पठाउनु पर्ने छ । LGCDP बाट विनियोजित यस थप अनुदान अन्तर्गतको बजेटबाट बढीमा १५ योजना सम्म संचालन गर्न सकिने छ।

(क) खानेपानी तथा सरसफाइ : धारा, पोखरी, इनार, शौचालय निर्माण तथा मर्मत, ट्यूवेल जडान, ढल निर्माण, ट्यांकी निर्माण, खानेपानी आयोजना अन्तर्गतका रिजर्वभाएर, ट्याङ्ककी, Intake, पाइप जडान ।

(ख) स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण : स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण तथा मर्मत, प्रसूतीगृह, निर्माण तथा मर्मत, स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोगशाला निर्माण, स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणहरू जस्तै X-Ray Machine, Lab Machine खरिद जडान।

(ग) शिक्षा पूर्वाधार निर्माण : प्राथमिक / निम्न माध्यमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण तथा मर्मत सुधार।

(घ) सडक : कालोपत्रे, स्तोरन्नत्ती, कल्भर्ट, पुल, कजवे, टेवा पर्खाल निर्माण। तर नयाँ सडक (ट्रयाक) खोल्नमा यो रकम उपयोग गर्न पाइने छैन ।

(ङ) सिँचाई : सतही तथा भूमिगत सिँचाइको निर्माण तथा मर्मत सँभार।

(च) वातावरण संरक्षण : स्यानीटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण, नदी नियन्त्रण, सार्वजनिक उधान, वृक्षारोपण, पहिरो नियन्त्रण, Bio-Engineering ।

(छ) आर्थिक पूर्वाधार : कृषि, खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन, जैविक कृषि व्यवसाय, विउ विजन, उन्नत प्रविधिको विस्तार, डेरी उद्यम, सामुदायिक भवन निर्माण, पर्यटन प्रवर्द्धन भवन, हाट बजार निर्माण, Cold Store, स-साना जल विद्युत / पेल्ट्रीसेट निर्माण, वधशाला, विद्युतीकरण, सौर्यउर्जा, गोबरग्याँस, माछा पोखरी निर्माण। तर यस्ता पूर्वाधारहरू संगठित सामुदायिक संस्थाहरू मार्फत मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

पूँजीगत अनुदान रकमवाट खर्च गर्न नसकिने क्षेत्रहरु :

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम LGCDP बाट विनियोजित यस बजेटबाट निम्न कार्यको लागि खर्च गर्न पाइने छैन।
(क) कर्मचारी भर्ना गर्न, कर्मचारी र राजनैतिक व्यक्तिको लागि पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता आदि कुनै किसिमको भत्ता वा पारिश्रमिक प्रदान गर्न,
(ख) गाडी मर्मत सँभार, इन्धनको लागि खर्च गर्न,
(ग) घर भाडा, बिजुली, टेलिफोन, पानीको महसुल तिर्न,
(घ) वीमा, ऋण कारोबार, सेयर लगानी वा बैँकमा मुद्दती खातामा रकम राख्न,
(ङ) मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुम्बा आदि निर्माण तथा मर्मत गर्न,
(च) कुनै किसिमको आर्थिक सहायता प्रदान गर्न,
(छ) प्रशासनिक भवन निर्माण, मर्मत आदि गर्न,
(ज) वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ को प्रतिकूल हुने कुनै पनि योजना,
(झ) स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत वातावरणीय सामाजिक सुरक्षा (Environmental Social Safeguard) मा उल्लेखित प्रावधानहरूको प्रतिकूल हुने कुनै पनि योजना।

 

"नगरपालिका थप अनुदान (स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम) संचालन कार्यविधि २०६६" मा आधारित