नवौ राष्ट्रिय सुचना दिवस कार्यक्रम, २०७३।०५।०३ मा सहभागीहरु