२०७३ अषाढ २४ गते धरान उ.म.न.पा. वडा नं. २६ समितिको भवनमा मा उपस्थित नगरवासीहरु