फोहरवाट उर्जा कार्यक्रममा र्लगानीकर्ता छनौट सम्वन्धि सूचना यस लिङकमा उपलब्ध छ ।