डेडिकेटेड फाईबर लाईन आपूर्तिबारे दरभाउपत्रको सूचना