आ व २०७३/०७४ को १९ वोर्ड वैठक सम्पन्न । वोर्ड बैठकको निर्णय तलको लिङकमा उपलब्ध छ ।