IT Officer सूचना प्रविधि अधिकृतको आवस्यकता सम्बन्धी सूचना

धरान उपमहानगरपालिकाको लागि सूचना प्रविधि अधिकृत १ एक जना करार सेवामा लिई खटाउनका लागि आवस्यक भएको सूचना

धरान उपमहानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धरान १२, चतरा लाईन, सुनसरी

आवस्यकता सम्बन्धी सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।१०।८)

धरान उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई निम्नानुसारको अधिकृत स्तरको पद १ (एक) सेवा करार गरी कामकाज लगाउन आवस्यक भएको हुँदा सूचना प्रकाशित मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र यस कार्यालयमा उपलव्ध आवेदन फारम भरी आवेदन गर्नुहुन सूचित गरिएको छ। उक्त अवधिभित्र रित बमोजिमको फारम भरी नबुझाएमा आवेदन स्वीकृत हुनेछैन। साथै यस अघी प्रकाशित सूचनाको आधारमा आवेदन गरेका आवेदकहरुको लागि सो आवेदन दस्तुर कायम राखी पुनः फारम भर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षाको मिति सम्पर्क मितिमा जानकारी गराईनेछ।

तपशिल

  1. आवस्यक पद र संख्याः सूचना प्रविधि अधिकृत (अधिकृत तह छैठौँ) -१ (एक) जनामात्र
  2. कार्यशर्तको विवरण (TOR) स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (LGCDP) को वेवसाईटमा भए बमोजिम हुनेछ। http://lgcdp.gov.np
  3. संलग्न गर्नुपर्ने कागजातः व्यक्तिगत विवरण, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नेपाल बाहिर शिक्षा हासिल गरेको भए समकक्षता निर्धारण भएको प्रमाण, कार्य अनुभव भए सोको प्रमाणपत्रहरु र अन्य कागजातहरु
  4. राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क धरान शाखामा रहेको नगरपालिका संचित कोषको खाता नं २१६०३०४०१८२०२ मा तपशिल बमोजिमको आवेदन दस्तुर जम्मा गरी ईच्छुक उम्मेदवारले रितपूर्वक यस उपमहानगरपालिकामा तोकिएको मितिभित्र हुलाक, ईमेल, फ्याक्स, स्वयम उपस्थित भई आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त आवेदन प्रकृयामा पेश गर्ने प्रमाणपत्र तथा अन्य कागजातहरु नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित गराई पेश गर्नु पर्नेछ। सम्पर्क मितिका दिन सक्कलै कागजात सहित आफैँ उपस्थित हुनुपर्नेछ।
  5. तलबस्केल र सेवा करार अवधिः रु ४०००० (चालिसहजारमात्र) र २०७५ असार मसान्तसम्म मात्र हुनेछ।
  6. छनौटको आधारहरुः शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, स्थायी ठेगाना र स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास सम्बन्धी काममा सूचना प्रविधि अधिकृत भै २ वर्ष काम गरेको अङ्कको आधारमा कम्तिमा ५० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवाहरुको छोटो सूचि प्रकाशन गरि परीक्षा प्रकृयामा समावेश गराईनेछ।
  7. थप जानकारीका लागि प्रशासन महाशाखा वा वेवसाईट www.dharan.gov.np  वा ईमेल info@dharan.gov.np मार्फत सम्पर्क गर्न सकिनेछ।
  8. यस सूचनामा उल्लेख नभएको अन्य कुरा प्रचलित कानून र धरान उपमहानगरपालिकाको निर्णय बमोजिम हुनेछ।

क्र सं

पद

न्युनतम शैक्षिक योग्यता

आवेदन दस्तुर

आवेदन दिने अन्तिम मिति

सम्पर्क मिति

परीक्षाको किसिम

  1.  

सूचना प्रविधि अधिकृत

(अधिकृत तह छैठौँ)

लोक सेवा आयोगद्वारा लिईने कम्प्युटर अधिकृत पदको लागि तोकिएको न्यूनतम योग्यता शिक्षा संकाय तर्फको मूल विषय सूचना तथा संचार प्रविधि लिई स्नातक (BEd. ICT) वा कम्प्युटर साईन्समा स्नातक वा कम्प्युटर ईन्जिनियरिङ्गमा स्नातक वा BIT, BIM, BBIS, BCA, BCIS, BEIT, BSC CSIT, BSC IT वा BE Electronics and Communication Engineering तथा Btech Electronics and Communication Engineering विषयमा स्नातक को उपाधि हासिल गरेको वा  प्रमुख विषय कम्प्युटर साईन्स लिई तिन वर्षे स्नातक वा विज्ञान (Physical) मा स्नातक गरी स्वीकृत संस्थाबाट सिस्टम एनालिसिस, डिजाईन र सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा कम्तिमा ९ नौ महिनाको डिप्लोमा प्राप्‍त

रु १००० (एक हजारमात्र)

२०७४ माघ २२ गते

२०७४ माघ २५ गते

छोटो सूचि (Short Listing) लिखित, प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता

 

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत