आ व २०७३/०७४ को १८ वोर्ड वैठक सम्पन्न । वोर्ड बैठकको निर्णय तलको लिङकमा उपलब्ध छ ।